Oficjalna strona Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim

Historia

HISTORIA OSP W USTRONIU MORSKIM

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Morskim została założona w 1946 roku .

Założycielami byli pionierzy Ziem Odzyskanych, którzy osiedlili się w Ustroniu Morskim w osobach : Domin Cholecki, Józef Jaśkiewicz, Marian Zawada, druh Matysek i Rutkowski.

    Pierwszymi strażakami byli druhowie Tomasz Grabowski, Wojsznis, Jerz Piątkiewicz, Stanisław Kosmala  i Czesław Kosmala, Tadeusz Stępień, Paweł Pijanowski, Mariański i Kazimierz Rybka. Komendantem był Józef Jaśkiewicz, Prezesem Cholecki, Skarbnikiem Wojsznis, Sekretarzem Marian  Zawada.

    Brakowało sprzętu, który pozyskiwany był z demobilu wojskowego. Przewożony z okolic i składany na miejscu. Pierwszy samochód, który był na wyposażeniu to amerykański „Dodż”.

    Kierowcami byli Kazimierz Rybka i Sylwester  Mariański. Pomieszczenie na ten samochód budowane było z materiałów, które pozyskiwane były z ruin. Jednocześnie wybudowano pomieszczenie na suszenie węży, które były parciane i po powrocie z akcji bardzo ciężkie, dlatego trzeba było je suszyć. Sprzęt ze względu na to, że był wyeksploatowany często odmawiał posłuszeństwa.

    Pod koniec lat 60 – tych  Komenda Powiatowa Straży Zawodowej wyposażyła naszą jednostkę w samochód gaśniczy typu GMB 2,5. Kierowcą został Józef Jaśkiewicz. Ponownie trzeba było rozbudować ciasną remizę aby ten samochód  z towarzyszącym sprzętem mógł być garażowany. 

    Nastąpiło ożywienie działalności, udzielano pomocy w sąsiednich gminach.

    Wybrano nowe władze OSP. Komendantem gminy został Józef Jaśkiewicz, Naczelnikiem Eugeniusz Konopka, Prezesem K. Pawłowski.

    Później nastąpiły zmiany i Prezesem został Władysław Wietrzykowski, Naczelnikiem Antoni Tomaszewski, Sekretarzem Henryk Kręglewski, Skarbnikiem Włodzimierz  Pisarzewski, Komendantem Gminnym Eugeniusz Kałdus.  Kierowcą samochodu gaśniczego GMB został Zbigniew Cios.

    W latach siedemdziesiątych przybywało ośrodków wczasowych i kolonijnych. Nasilały się wyjazdy, a sprzęt ze względu  na to, że był wyeksploatowany ulegał często awariom technicznym. Remiza mała i ciasna nie spełniała już swojego zadania.

     W roku 1978 wybrano grupę inicjatywną odnośnie budowy remizy.

    W jej skład wchodzili Benedykt Świat, Leszek Skrzypczak, Zygmunt Iwiński, Eugeniusz Kałdus. Funkcję prezesa OSP w Ustroniu Morskim powierzono druhowi Zygmuntowi Iwińskiemu. Po zatwierdzeniu dokumentacji pod nową remizy, budowę rozpoczęto w roku 1982, a uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego nastąpiło w listopadzie 1983 r.

    Nową remizę OSP zlokalizowano w Ustroniu Morskim przy ulicy Geodetów. Przy budowie w czynie społecznym pomagały jednostki OSP z Kukini, Starego Borka, działacze Zarządu Miejsko – Gminnego, pracownicy Komendy Rejonowej Straży Pożarnej pod dowództwem druha Edwarda Kulwasa. Nie można pominąć członków OSP w Ustroniu Morskim, którzy na bieżąco udzielali pomocy przy budowie remizy.

    Przyczyniło się to do przyspieszenia zakończenia budowy remizy, którą oddano do użytku 22 lipca 1985 roku.

    Na wyróżnienie przy jej budowie zasługiwali druhowie: Zygmunt Iwiński, Eugeniusz Kałdus, Antoni Tomaszewski, Zdzisław Wójcik, Bogdan Żuchowski, Zdzisław Płachta, Włodzimierz Pisarzewski.

    Przy uroczystym przekazaniu nowej remizy do użytku uczestniczyli: Naczelnik Gminy Stanisław Zieliński, Prezydium Zarządu Miejsko – Gminnego w Koszalinie oraz Prezes Zarządu Głównego OSP druh Anatol Adamski.

    Jednostce OSP w Ustroniu Morskim na wyposażenie przekazano – 12–letni samochód gaśniczy marki Jelcz typu  GCBA ze zbiornikiem o pojemności 6 tyś. litrów wody, a kierowcą został druh Zygmunt Iwiński , natomiast kierowcą samochodu marki Żuk GLM Roman Pietrzak.

    W roku 1986 funkcję Komendanta Gminnego powierzono druhowi Stefanowi Jagiełowiczowi.

   Prezesem OSP został Eugeniusz Kałdus, V-ce Prezesem Zygmunt Iwiński, Naczelnikiem Zdzisław Wójcik, Z-cą Naczelnika Antoni Tomaszewski, Sekretarzem Henryk Kręglewski, Skarbnikiem Włodzimierz Pisarzewski.

    W obiekcie tym przeprowadzano konkursy o tematyce przeciwpożarowej, szkolenie członków OSP z rejonu Kołobrzeskiego, odbywały się różnego rodzaju  rozrywki kulturalne.

    W pokojach gościnnych przebywali pracownicy Stołecznej Komendy Straży Pożarnej w Warszawie, którzy przyjeżdżali na wypoczynek oraz przeprowadzali szkolenia wśród naszych członków OSP.

    W roku 1991 funkcję Prezesa OSP powierzono ponownie druhowi Zygmuntowi Iwińskiemu, Naczelnikiem OSP został Ryszard Sochacki, Sekretarzem Stefan Jagiełowicz, Skarbnikiem Włodzimierz Pisarzewski, członkiem Bogdan Cios, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej OSP Henryk Kręglewski. Członkami Komisji zostali Paweł Pijanowski i Franciszek Iwanek.

    W roku 1996 jednostki OSP Ustronie Morskie, Kukinia i Rusowo odłączone zostały od ZMG w Kołobrzegu i wyłoniły swoich delegatów na pierwszy zjazd gminny ZOSP RP w Ustroniu Morskim.

   Prezesem OSP został druh Leszek Wesołowski., Naczelnikiem Ryszard Sochacki, Sekretarzem Stefan Jagiełowicz, Skarbnikiem Jan Jermakowicz, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej OSP – Henryk Kręglewski, członkami zostali: Róża Sochacka i Włodzimierz Pisarzewski.

    W dniu 16 kwietnia 1996 roku na pierwszym zjeździe wybrano nowy skład Zarządu Gminnego ZOSP w Ustroniu Morskim:
Prezes – Leszek Wesołowski, V-ce prezesi : Józef Berk , Jerzy Lubiński,  Sekretarz – Mirosław Mitkowski, Skarbnik – Piotr Borkowski, Przewodniczącym Gminnej Komisji Rewizyjnej został druh Zygmunt Iwiński, a członkami Bogdan Małyszewicz i Adam Szostak. Delegatami na X Zjazd Wojewódzkiej ZOSP RP w Koszalinie druhowie Zygmunt Iwiński i Stefan Jagiełowicz.

    Jednostka OSP w Ustroniu Morskim w roku 1995 weszła w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Stan wszystkich członków OSP w tym roku wynosił 35. Od roku1995 funkcję kierowców pełnili druhowie :  Jan Jermakowicz  i Roman Jermakowicz.

    Z chwilą włączenia jednostki OSP Ustronie Morskie do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego stawiane są coraz to większe wymagania a co za tym idzie zwiększył się udział w akcjach ratowniczych. Specyfika obszaru chronionego przez jednostkę sprzyja ciągłemu wzrostowi pożarów i innych miejscowych zagrożeń, stąd też zachodzi konieczność utrzymania jednostki na wysokim poziomie.

    Gmina zabezpiecza środki na działalność statutową jednostki. Został zatrudniony na pełnym etacie kierowca – konserwator. Jednostka była wyposażona w trzy samochody ratowniczo – gaśnicze, w tym dwa są włączone do podziału bojowego tj. Żuk GLM i Jelcz 022 GBA .     W roku 1998 pozyskaliśmy samochód Jelcz 022 (Star), w roku 2004 samochód Ford Tranzit GLM, a w 2008 r.- Jelcza GCBA z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Samochody zakupiona ze środków budżetu gminy oraz dofinansowania Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

    Jednocześnie dzięki wsparciu finansowemu Gminy, Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA oraz Zarządowi Głównemu ZOSP RP jednostka mogła oprócz zakupu nowego samochodu  częściowo go doposażyć w nowy sprzęt taki jak: pompa pływająca, piła spalinowa, umundurowanie ochronne, hełmy strażackie i pasy bojowe z toporami. Dokonano zmiany kierowców i funkcje te pełnili druhowie :  Roman Marciniak i Czesław Golec. Działała młodzieżowa drużyna pożarnicza, utworzona została drużyna dziewczęca.

    W okresie ostatnich kilkunastu lat rozwinęła się również szeroko pojęta współpraca tak z jednostkami na terenie kraju, jak i  z zagranicy .

    2 lipca 1996 roku Gmina Ustronie Morskie podpisała umowę o partnerstwie i współpracy komunalnej z gminą Hirschfelde wspierana przez gminę Werneuchen. Od tego czasu często spotykamy się z kolegami z  Hirschfelde, Willmersdorf, Werneuchen.

    24 – 26 października 2004 roku Gmina Ustronie Morskie podpisała umowę o partnerstwie i współpracy z gminą Ustroń Śląski.

   W 2004 roku przy jednostce OSP w Ustroniu Morskim w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury rozpoczęła działalność nasza dęta orkiestra strażacka, wówczas składała się ona z 15 muzyków. Bardzo wiele uroczystości jest uświetnionych ich występami. Jednocześnie prowadzony jest nabór i szkolenie nowych członków orkiestry.

   Członkami Zarządu wybranego w wyniku wyborów w jednostkach OSP w 2006 roku zostali: Prezes - Stefan Jagiełowicz, Naczelnik - Roman Marciniak,  Skarbnik - Czesław Golec, Sekretarz - Włodzimierz Pisarzewski,  Gospodarz - Ryszard Sochacki. Kierowcami są druhowie Piotr Bielak  i Roman Marciniak.

    W 2010 roku odbyły się wybory do władz gminy, powiat i województwa.

Rok 2011 jest rokiem sprawozdawczo – wyborczym w jednostkach OSP naszej gminy. Odbyły się wybory do zarrządu OSP w Ustroniu Morskim, w wyniku których wybrano nowe władze Zarządu: Prezes - Stefan Jagiełowicz, Wiceprezes Andrzej Basarab, Naczelnik – Jan Dzik,  Skarbnik - Czesław Golec, Sekretarz – Wiesława Świecka,  Gospodarz - Włodzimierz Pisarzewski.

    Kierowcami są druhowie Piotr Darabasz i Sebastian Kręglewski.

   Wybrane władze jednostki zadeklarowały kontynuacje dobrej tradycji jednostki OSP w Ustroniu Morskim oraz niesienie wszechstronnej pomocy mieszkańcom gminy szczególnie w zakresie ochrony przeciwpożarowej . 

 W gudniu 2012 otrzymaliśmy nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/2,5
na bazie Mercedesa Atego 1329. Wóz gaśniczy marki mercedes sfinansowany został ze środków gminy Ustronie Morskie oraz kołobrzeskiego starostwa. Dołożył się również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowa Straż Pożarna, Lasy Państwowe, PZU i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Ma chronić życie i mienie mieszkańców coraz bardziej rozbudowującej się gminy Ustronie Morskie.

© 2011 Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 535
ustronie-mor@post.pl, www.ustronie-morskie.pl